Pondělí 4. 3. 2024  |  Svátek má: Stela
Počet článků: 31

Otázky pro Tina - anglicky i česky

Rubrika: Rozhovory
Lenka Cyprianová, Lucie Benešová  5.4.2022
Také se vám líbí hodiny angličtiny s rodilým mluvčím Tinem? PAK ČTĚTE!
V našem rozhovoru se dozvíte spoustu zajímavostí o našem oblíbeném učiteli.

Questions for Tino

1. Our classmates would like to know where you came frome and how you got to the Czech Republic?

Before coming to Czech Republic I lived and worked in Ireland for some time. And before Ireland, I spent two years in Greece. And before Greece, in Italy for six months. And before that, in China for three years. And before that, in Lithuania, England and Croatia where I was born. So I guess I come from many places :)

I like traveling and experiencing new things, different cultures, food and places, so when I was offered to move to Brno and teach English in Czech Republic, I immediately accepted the offer.

I had been to Czechia only once, three years ago and only in Prague, so I felt that there is way more to explore and experience in your beautiful country.

2. How long have you lived in Czech Republic and what interested you the most in the Czech Republic?

I have been living here for six months now. Wow, it sounds more than it feels like!
I really enjoy my time here and what I find the most appealing here are the people. I find Czech people extremely nice, polite and modest, which makes my stay here very comfortable and enjoyable.

Besides that, Czechia is rich with history, culture and amazing architecture. The nature is beautiful, the food is delicious and there is the pivo, of course! 

3. Why did you choose this job and what inspired you to do it?

I studied to be a historian or a journalist. After spending five years and receiving two master‘s degrees, I realized that I would like to travel before starting working. After spending some time in England, Spain and Lithuania, and obtaining certificates in teaching English as a foreign language (TEFL) to non native English speakers, I realized yet another thing - that I don‘t really want to work as a journalist or historian but rather teach English in different countries.

That is how I ended up in China, at the age of 25, where I spent three years developing my teaching skills and gaining experience before returning back to Europe. I still enjoy traveling, I like teaching and this job seems like a perfect combination for my interests and ambitions (which could soon change since I really like Czechia and Czech students, so I might decide to stay here for a long time :)

But after all, the biggest reward to this job is seeing the progress that my students make and that is what inspires me to continue doing it. 

4. What do you enjoy most about your job?

I am not only teaching the students, I also learn a lot from every single class I teach, I have fun and it is never boring - and that‘s something that is not very common in other professions.

5. Have you taught in other coutries?
Yes, I have taught in China, Italy, Greece and now in Czech Republic.

6. Do you know any other languages?

I am fluent in English and Croatian. I speak survival Chinese (place me anywhere in China and I will manage to survive using my broken Chinese!) and a fair amount of Italian (my third language in high school was Italian).

7. What are your hobbies in your free time?

I am 31 years old so I am just learning that my hobbies are changing, especially from the time when I was in my 20s (like two years ago!), so at the moment, in my free time I enjoy reading a good book, watching a good movie or a Netflix series, going to the gym and exploring new places around Brno with my dog.

Otázky pro Tina

1. Naše spolužáky by zajímalo, odkud pocházíte a jak jste se dostal do České republiky?

Před příchodem do České republiky jsem nějakou dobu žil a pracoval v Irsku. A před Irskem jsem strávil dva roky v Řecku. A před Řeckem šest měsíců v Itálii. A předtím tři roky v Číně. A předtím v Litvě, Anglii a Chorvatsku, kde jsem se narodil. Takže asi pocházím z mnoha míst. :)

Rád cestuji a poznávám nové věci, různé kultury, jídlo a místa, takže když mi bylo nabídnuto přestěhovat se do Brna a učit angličtinu v České republice, okamžitě jsem nabídku přijal.

V Česku jsem byl jen jednou, před třemi lety a pouze v Praze, takže jsem cítil, že ve vaší krásné zemi je toho mnohem víc k objevování a zažívání.

2. Jak dlouho žijete v ČR a co vás nejvíce v ČR zaujalo?

Bydlím tady už šest měsíců. Páni, zní to víc, než se zdá!
Opravdu si užívám svůj čas zde a to, co zde považuji za nejpřitažlivější, jsou lidé. Čechy považuji za nesmírně milé, zdvořilé a skromné, díky čemuž je můj pobyt zde velmi pohodlný a příjemný.

Kromě toho je Česko bohaté na historii, kulturu a úžasnou architekturu. Příroda je nádherná, jídlo výborné a pivo samozřejmě nechybí!

3. Proč jste si vybral tuto práci a co Vás k ní inspirovalo?

Studoval jsem na historika nebo novináře. Po pěti letech a získání dvou magisterských titulů jsem si uvědomil, že bych chtěl cestovat, než začnu pracovat. Poté, co jsem strávil nějaký čas v Anglii, Španělsku a Litvě a získal certifikáty ve výuce angličtiny jako cizího jazyka (TEFL) pro nerodilé mluvčí angličtiny, uvědomil jsem si další věc - že ve skutečnosti nechci pracovat jako novinář nebo historik. Ale spíše učit angličtinu v různých zemích.

Tak jsem se ve svých 25 letech dostal do Číny, kde jsem tři roky rozvíjel své učitelské dovednosti a sbíral zkušenosti, než jsem se vrátil zpět do Evropy. Stále mě baví cestovat, rád učím a tato práce mi připadá jako perfektní kombinace pro mé zájmy a ambice - což se může brzy změnit, protože mám Čechy a české studenty opravdu rád, takže se možná rozhodnu tady zůstat ještě dlouho. :)

Ale největší odměnou za tuto práci je vidět pokrok, kterého moji studenti dělají, a to je to, co mě inspiruje, abych v tom pokračoval.

4. Co Vás nejvíce baví na Vaší práci?

Studenty nejen učím, ale v každé hodině, kterou učím, se také hodně naučím, bavím se a není to nikdy nuda - a to není v jiných profesích příliš obvyklé.

5. Učil jste i v jiných zemích?

Ano, učil jsem v Číně, Itálii, Řecku a nyní v České republice.

6. Umíte i nějaké jiné jazyky?

Mluvím plynně anglicky a chorvatsky. Mluvím čínsky - pro přežití (umístěte mě kamkoli v Číně a zvládnu přežít pomocí své lámané čínštiny!) a docela italsky (mým třetím jazykem na střední škole byla italština).

7. Jaké jsou vaše koníčky?

Je mi 31 let, takže se teprve učím, že se mé koníčky mění, zvláště od doby, kdy mi bylo 20 let (jako před dvěma lety!), takže momentálně si ve volném čase rád čtu, dívám se na dobrý film nebo seriál na Netflixu, chodím do posilovny a prozkoumávám se svým psem nová místa v okolí Brna.

Rozhovor s Tinem; foto: E. Vystavělová Rozhovor s Tinem; foto: E. Vystavělová

Počet zobrazeni celkem: 792
Počet zobrazeni za poslední měsíc: 14
Doporučujeme
Nejčtenější články
Redakce