Čtvrtek 20. 6. 2024  |  Svátek má: Květa
Počet článků: 28

Historie naší základní školy

Rubrika: Akce školy » Ostatní
Eva Novotná  26.3.2006
První písemná zpráva o škole v naší obci pochází sice již z r.1672, a1e není pochyb o tom, že „ .…tu již bylo vyučováno dříve….“ jak poznamenal kronikář. Školní budova, sloužící tomuto účelu, tedy výuce dětí, v obci však zřejmě nebyla, o čemž svědčí i zápis zdejšího faráře Harasty ve farní kronice z r. 1692: „Škola nemá svou vlastní budovu. Rektor si najímá místo pro výuku podle možností...“

Zbytek zdiva první školní budovy je možno dosud vidět v zíd­ce, oddělující dvůr fary od zahrady pozdější školy. K zahájení došlo po r. 1790. Dokončení této „Josefinské školy“ se uskuteč­nilo až v r.1803. Podle zachovalého půdorysu základů můžeme usuzovat, že to byla škola jednotřídní, se skromným bytem pro učitele. Koncem století však již byla tak přeplněna, že se o­bec rozhodla pro stavbu školy nové. Ta byla postavena na okraji téhož pozemku v r.1863 a sloužila až do r.1931 a to nejen dětem z naší obce, nýbrž i z okolních vsí, kde školy do­sud nebyly. Ale na přelomu století, trojtřídní škola na okraji obce, v blízkostí fary, už sloužila jen místním dětem. V jejím čele stál tehdy nadučitel Jan Janda, který těžce nesl skutečnost, že zámožnější občané posílají své děti do zdejší „sou­kromé klášterní školy“, která vznikla při zdejším klášteře sester řádu sv.Hedviky a kde se vyučovalo německy.

Ve dvacátých letech minulého století mezi tři hlavni úkoly obecní rady patřila stavba nové školy. Jednalo se o ní od r. 1920, kdy o to usiloval nejvíce tehdejší řídící učitel Voj­těch Grossman. Ale teprve v r.1925 nechal Ferdinand Barton, předseda školní rady, o stavbě nové školy hlasovat. Výsledek hlasování nesloužil ke cti tehdejších radních. Ze sedmnácti bylo jen devět pro stavbu. Také myšlenka pro zřízení „obvodní měšťanské školy" se neprosadila. Okolní vesnice nechtěly na stavbu přispět.

Konečné rozhodnutí padlo až l0.února 1930 na společné schůzí Nezamyslic a Těšic, kde se rozhodlo, postavit jen společnou „obecnou školu“. Pak už měla stavba rychlý spád. V dubnu se zadala staviteli Václavu Bernovskému z Chválkovic. Stavbu vedl zdejší zkušený polír, zednický mistr Jan Kvapil. Řeme­slnické práce byly zadány místním řemeslníkům. V květnu byl přeložen „základní kámen, do něhož byla uložena skříňka s platnými mincemi a zápisem.

Stavba rychle pokračovala a koncem srpna 1931 předala obec novou školu se vším vnitřním vybavením místní školní radě. 1. září 1931 bylo slavnostní otevření a žáci poprvé vcházeli do nové „Masarykovy školy“, jak hlásal nápis na průčelí školy.

Masarykova ZŠ Nezamyslice Masarykova ZŠ Nezamyslice

Počet zobrazeni celkem: 5220
Počet zobrazeni za poslední měsíc: 71
Doporučujeme
Nejčtenější články
Redakce